Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu DENIMEX

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim. 

1. Vymedzenie pojmov
a. Predávajúci:   DK Real s.r.o. so sídlom na Petofiho 48, 821 06  Bratislava
                               zápis v OR, Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 30828                    
                               zastúpený konateľom Ing. Danielom Krajčovičom

b. Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá tovar kúpila
c. Reklamácia: kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. nesplnenie predmetu zmluvy.

2. Postup pri vybavovaní reklamácie
a. V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu u predávajúceho a to bezodkladne po zistení závady na tovare v zákonnej záručnej lehote 24 mesiacov od jeho kúpy. Kupujúci vyplní tlačivo „Reklamačný protokol, s nasledovnými údajmi:
• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu kupujúceho)
• predmet reklamácie
• komu je reklamácia adresovaná
• dátum podania reklamácie
• podpis oprávnenej osoby (kupujúceho)
• číslo účtu kupujúceho, na ktorý sa v prípade kladného výsledku reklamácie zašle plnenie
b. tovar spolu s reklamačným protokolom a kópiou faktúry zašle na adresu predávajúceho (riadne zabalená, doporučená a poistená zásielka)
c. predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailom príjem zásielky a posúdi oprávnenosť reklamácie do 2 pracovných dní po prijatí zásielky, v zložitejších prípadoch najneskôr v zákonnej lehote max. 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie
d. o uznaní resp. neuznaní reklamácie upovedomí kupujúceho písomne e-mailom
e. Pri uplatnení záručného práva sa bude postupovať v poradí:
•   bezplatná záručná oprava
•   výmena tovaru za nový príp. za iný tovar po dohode s kupujúcim
•   odstúpenie od zmluvy

f. po vybavení reklamácie zašle poštou predávajúci kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie

3. V prípade, že zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh podá na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk) alebo na inú  príslušnú  organizáciu zapísanú v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk).

4. Objednávateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.2.2016.

Príloha: Reklamačný protokol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia