Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Obchodné podmienky internetového obchodu DENIMEX

1.     Všeobecné ustanovenia

     Obchodné podmienky (ďalej „OP“) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu Denimex (ďalej „e-shop“) a objednávateľom (kupujúcim) pri predaji a kúpe tovaru, dodaní a prevzatí tovaru, pri platbe za tovar, pri stornovaní objednávky, vrátení tovaru a pri reklamácii tovaru.

1.1.  Vymedzenie pojmov

a.     Predávajúci:   DK Real s.r.o. so sídlom na Petöfiho 48, 821 06  Bratislava
                                                  zápis v OR, Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.  30828/B                          
                                                  zastúpený konateľom Ing. Danielom Krajčovičom
 
                                                  bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
                                                  č. účtu: 2815793151 / 0200
                                                  IBAN: SK22 0200 0000 0028 1579 3151
                                                  BIC: SUBASKBX
                                                  IČO: 35 877 383
                                                  DIČ: 2021787449
                                                  IČ DPH: SK2021787449
                                                  Tel.: +421 903 559 926, +421 903 669 888                                       
                                                  Osoba zodpovedná za prevádzku e-shopu: Ing. Daniel Krajčovič
                                                  Kontaktný pracovník: Zuzana Krajčovičová, tel.: +421 903 559 926, +421 903 669 888
 
b.     Kupujúci: fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá dosiahla vek 16 rokov a stáva sa objednaním tovaru navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
c.     Tovar: sortiment výrobkov ponúkaný na stránkach e-shopu, ktorý bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (prepravca)
d.     Objednávka: prejavený záujem o kúpu tovaru prostredníctvom formulára na stránke e-shopu, mailu alebo písomne na adresu predávajúceho, príp.telefonicky. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s OP.
e.     Zmluva: kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vzniká potvrdením prijatej objednávky formou e-mailu zo strany predávajúceho a jeho odoslaním kupujúcemu

2.     Povinnosti prevádzkovateľa

2.1.  Prevádzkovateľ (predávajúci) je povinný kupujúcemu dodať tovar:
a.     objednaný druh, množstvo, v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v čase prijatia objednávky
b.     vhodne zabalený, aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu počas prepravy ku kupujúcemu
c.     vyhovujúci predpisom a nariadeniam SR
2.2.  Predávajúci nezodpovedá za:
a.     oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho, resp. oneskorenie zavinené prepravcom
b.     poškodenie zásielky spôsobené počas prepravy prepravcom
 
3.     Povinnosti kupujúceho
 
3.1.  skontrolovať neporušenosť obalu a prevziať si objednaný tovar
3.2.  zaplatiť za dodaný tovar vo výške, formou a za podmienok dohodnutých a platných v deň doručenia objednávky. V prípade neprevzatia tovaru má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred, pričom si predávajúci zaúčtuje nové poštovné a doúčtuje aj náhradu vzniknutej škody z neprevzatej zásielky.

4.     Objednávanie

4.1.  Kupujúci objednáva tovar:
a.     nákupom na stránke e-shopu on-line
b.     e-mailom na adresu: info@denimex.sk s uvedením údajov:
·        názov tovaru vrátane kódu výrobku
·        počet ks
·        presná adresa kupujúceho
·        spôsob úhrady a prepravy tovaru
·        telefonický kontakt na kupujúceho
c.     písomne na adresu predávajúceho s uvedením údajov v bode 4.1.b
d.     telefonicky na čísle +421 903 559 926 v pracovných dňoch od 10.00 – 16.00 hod.
4.2.  Predávajúci potvrdí príjem odoslanej objednávky vykonanej na stránke e-shopu okamžite po jej prijatí, v ostatných prípadoch e-mailom alebo telefonicky do 24 hodín po prijatí objednávky.
4.3.  Kupujúci má právo do 2 hodín po odoslaní objednávku stornovať e-mailom.
4.4.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:
a.     objednávku nebolo možné potvrdiť (chybné údaje kupujúceho)
b.   objednaný tovar na sklade e-shopu bol chybný a nie je ho možné zabezpečiť od dodávateľa. Predávajúci je povinný okamžite informovať kupujúceho  a v prípade platby vopred mu najneskôr do 14 dní vrátiť uhradenú čiastku, ak sa nedohodnú inak.

5.     Ceny

5.1.  Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty, ceny uvedené v e-shope zahŕňajú aktuálnu DPH a náklady na balenie.
5.2.  Ceny uvedené v e-shope  nezahŕňajú prepravné náklady.
5.3.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sa netýkajú prijatých objednávok, pri ktorých platia ceny uvedené v čase objednávky.
5.4.  Tovar je vlastníctvom predávajúceho až do zaplatenia plnej výšky jeho ceny kupujúcim.

6.     Spôsob platby

6.1.  Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovne:
a.     platba vopred prevodným príkazom na účet predávajúceho: 2815793151/ 0200,  
        IBAN: SK22 0200 0000 0028 1579 3151, BIC: SUBASKBX podľa údajov zaslaných e-mailom po potvrdení objednávky
b.     dobierkou pri prevzatí na pošte resp. od prepravcu

7.     Dodacie podmienky

7.1.  Tovar je expedovaný najneskôr do 2 pracovných dní po prijatí objednávky.
7.2.  Kupujúci môže požiadať aj o neskorší termín odoslania objednaného tovaru a to tak, že v objednávke v časti „Pripomienky zákazníka k objednávke“ uvedie konkrétny dátum odoslania.
7.3.  V deň expedície predávajúci informuje kupujúceho e-mailom o odoslaní tovaru vrátane oznámenia podacieho čísla zásielky.
7.4.  V prípade, že kupujúci neobdrží objednaný tovar do 3 dní od dátumu avizovaného odoslania, doporučujeme kontaktovať predávajúceho.

8.     Spôsob doručenia a poštovné

8.1.  Tovar je možné doručiť kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:
a.     pri platbe vopred na účet predávajúceho doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty pre SR pri objednávkach do 45,99 Eur – cena s DPH: 1.- Eur (doručenie najneskôr do 3 dní odo dňa podania zásielky)
b.    pri platbe vopred na účet predávajúceho doručenie prostredníctvom kuriéra GLS – cena s DPH: 2.- Eur (doručenie najneskôr do 3 dní odo dňa podania zásielky)
c.     na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty pre SR pri objednávkach do 45,99 Eur – cena
s DPH: 2.- Eur (doručenie najneskôr do 3 dní odo dňa podania zásielky)
d.     na dobierku prostredníctvom kuriéra GLS – cena s DPH: 3.- Eur (doručenie na druhý deň po dni podania zásielky)
e.     pri objednávke nad 70.- Eur hradí prepravné predávajúci 
8.2.  V prípade porušenia obalu a poškodenia tovaru odporúčame tovar neprevziať, na mieste spísať záznam a súčasne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky na č: 0903 559 926.
8.3.  Spolu s tovarom dostane kupujúci faktúru, ktorá slúži súčasne ako dodací a záručný list.

9.     Odstúpenie od vybavenej objednávky

9.1.  V zmysle Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu v lehote do 14 dní od prijatia tovaru bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné:
a.     písomne alebo telefonicky informovať predávajúceho o tejto skutočnosti
b.     vyplniť tlačivo „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ na stránke nášho e-shopu
c.     odoslať tovar na vlastné náklady v pôvodnom nepoškodenom obale (prípadne jemu podobnom) na adresu predávajúceho ako doporučenú a poistenú zásielku, nie však na dobierku (táto nebude prevzatá)
d.     tovar musí byť odoslaný kompletne vrátane dokumentácie (vyplnené tlačivo „Odstúpenie od zmluvy“, kópia faktúry)
9.2.  Najneskôr do 14 dní od prijatia vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú čiastku za objednávku na účet kupujúceho. 

10.   Záručná doba

10.1.   Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Deň prevzatia je vyznačený na doklade o doručení zásielky.
10.2.   Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby tovaru, nevzťahuje sa na chyby vzniknuté bežným opotrebovaním, zanedbaním riadnej údržby, resp. nedodržaním zásad pre účelové používanie tovaru.
10.3.   Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave, najviac však o 30 dní.

11.   Reklamácie

11.1.   Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne po zistení vady na tovare.
11.2.   Pri uplatnení reklamácie postupuje kupujúci nasledovne:
a.     kupujúci vyplní tlačivo „Reklamačný protokolna stránke e-shopu  
b.     tovar spolu s reklamačným protokolom a kópiou faktúry zašle na adresu predávajúceho (riadne zabalená, doporučená a poistená zásielka)
c.     predávajúci potvrdí kupujúcemu mailom príjem zásielky a posúdi oprávnenosť reklamácie do 2 pracovných dní po prijatí zásielky, v zložitejších prípadoch najneskôr v zákonnej lehote
d.     o uznaní resp. neuznaní reklamácie upovedomí kupujúceho e-mailom alebo telefonicky
11.3.   Pri uplatnení záručného práva sa bude postupovať v poradí:
a.   bezplatná záručná oprava
b.   výmena tovaru za nový príp. za iný tovar po dohode s kupujúcim
c.   odstúpenie od zmluvy
11.4. V prípade, že zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh podá na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (www.soi.sk) alebo na inú  príslušnú  organizáciu zapísanú v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (www.mhsr.sk).

12.   Ochrana osobných údajov

12.1.   Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") a Zákona č. 18/ 2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Informačný systém osobných údajov internetového obchodu je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201408792.
12.2.   Využívaním služieb e-shopu kupujúci súhlasí s so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií za účelom zabezpečenia dodania objednaného tovaru a kontaktu so zákazníkom. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma. Ochrana osobných údajov zákazníkov je rozpracovaná v Zásadách spracovania a ochrany osobných údajov.  

13.   Záverečné ustanovenia

13.1.   Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi prepismi SR. V prípadoch, ktoré neupravujú tieto OP, sa uplatnia ustanovenia Občianskeho zákonníka ako aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 108/2000 a ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
13.2.   Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
13.3.   Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že so tieto OP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
13.4.   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP. Ak sa niektoré ustanovenie OP stane neplatným alebo neúčinným, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení OP.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 10.1.2020 a plne nahrádzajú predchádzajúce Obchodné podmienky. Pevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia